8.trinn uke 36

Oppgave 1

Denne oppgaven skal løses ved hjelp av regresjon i Geogebra.

Odd Morten selger aviser hver søndag. Han får penger for hver avis han selger. I tillegg får han et fast beløp hver salgsdag.

Her er noen sammenhenger mellom antall solgte aviser (x) og lønnen (l) til Odd Morten.

Skriv disse sammenhengene inn i regneark i Geogebra og gjør en lineær regresjon.

Kopier grafen til grafikkfeltet.

a)

Finn funksjonsuttrykket som beskriver sammenhengen mellom antall solgte aviser (x) og lønnen (l).

b)

Hvor mye tjener Odd Morten per avis og hvor mye får han fast hver salgsdag?

Oppgave 2

Bruk grafen i Geogebra til å finne ut lønnen til Odd Morten dersom han selger: a) 13 aviser b) 27 aviser c) 40 aviser

Oppgave 3

Odd Morten skal på Tusenfryd. Han har satt opp et budsjett og regner med at han trenger 530kr. Hvor mange aviser må han selge på en dag for å tjene det?

Videoundervisning

Mål i læreplan

    • lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar

    • identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane